Dinrss
Məlumat - Media bazası / Məlumatlar

Bu gün ikinci Qədr gecəsidir
Təsvir[Press-DDD] Bu gecə Azərbaycanda Ramazan ayının ikinci Qədr (əhya) gecəsidir.Avtosfer.az xəbər verir ki, ikinci Qədr gecəsi mayın 3-dən 4-nə keçən gecəyə təsadü
Ramazan ayının 30-cu gününün duası
TəsvirAllahumməc-əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Və
Ramazan ayının 29-cu gününün duası
TəsvirAllahummə ğəşşini fihi bir-rəhməh. Vərzuqni fihit-tovfiqə vəl-isməh. Və təhhir qəlbi min ğəyabihit-tuhməh. Ya rəhimən bi-ibadihil-mu-minin. Tərcüməsi:İlahi,
Ramazan ayının 28-ci gününün duası
TəsvirAllahummə vəffir həzzi fihi minən-nəvafil. Və əkrimni fihi bi-ihzaril-məsail. Və qərrib fihi vəsiləti ileykə min beynil-vəsail. Ya mən yəşğəluhu ilhahul-mulihhi
Ramazan ayının 27-ci gününün duası
TəsvirAllahummərzuqni fihi fəzlə leylətil-Qədr. Və səyyir umuri fihi minəl-usri iləl-yusr. Vəqbəl məaziri və huttə ənniz-zənbə vəl-vizr. Ya rəufən bi-ibadihis-salihin
Ramazan ayının 26-cı gününün duası
TəsvirAllahumməc-əl sə-yi fihi məşkura. Və zənbi fihi məğfura. Və əməli fihi məqbula. Və eybi fihi məstura. Ya əsməəs-samiin. Tərcüməsi:İlahi, bu gün mənim səyləri
Ramazan ayının 25-ci gününün duası
TəsvirAllahumməc-əlni fihi muhibbən li-ovliyaik. Və muadiyən li-ə-daik. Mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik. Ya asimə qulubin-nəbiyyin. Tərcüməsi:İlahi, bu gün mən
Ramazan ayının 24-ci gününün duası
TəsvirAllahummə inni əs-əlukə fihi ma yurzik. Və əuzu bikə mimma yu-zik. Və əs-əlukət-tovfiqə fihi li-ən utiəkə və la ə-siyək. Ya cəvadəs-sailin. Tərcüməsi:İlahi,
Ramazan ayının 23-cü gününün duası
TəsvirAllahumməğsilni fihi minəz-zunub. Və təhhirni fihi minəl-uyub. Vəmtəhin qəlbi fihi bitəqval-qulub. Ya muqilə əsəratil-muznibin. Tərcüməsi:İlahi, bu gün mənim
Ramazan ayının 22-ci gününün duası
TəsvirAllahumməftəh li fihi əbvabə fəzlik. Və ənzil əleyyə fihi bərəkatik. Və vəffiqni fihi limucibati mərzatik. Və əskinni fihi buhbuhati cənnatik. Ya mücibə də-vəti
Ramazan ayının 21-ci gününün duası
TəsvirAllahumməc-əl li fihi ila mərzatikə dəlila. Və la təc-əl liş-şeytani fihi əleyyə səbila. Vəc-əlil-cənnətə li mənzilən və məqila. Ya qaziyə həvaicit-talibin.
Ramazan ayının 20-ci gününün duası
TəsvirAllahumməftəh li fihi əbvabəl-cinan. Və əğliq ənni fihi əbvabən-niyran. Və vəffiqni fihi litilavətil-Qur-an. Ya munziləs-səkinəti fi qulubil-mu-minin. Tərcüm
Ramazan ayının 19-cu gününün duası
TəsvirAllahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih. Və la təhrimni qəbulə həsənatih. Ya hadiyən iləl-həqqil-mubin. Tərcüməsi:İlahi, bu
Ramazan ayının 18-ci gününün duası
TəsvirAllahummə nəbbihni fihi libərəkati əsharih. Və nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvarih. Və xuz bikulli ə-zai ilət-tibai asarih. Bi-nurikə ya münəvvirə qulubil-arifin.
Ramazan ayının 17-ci gününün duası
TəsvirAllahummə əhdini fihi lisalihil-ə-mal. Vəqzi li fihil-həvaicə vəl-amal. Ya mən la yəhtacu ilət-təfsiri vəs-sual. Ya alimən bima fi suduril-aləmin. Səlli əla Muh
Ramazan ayının 16-cı gününün duası
TəsvirAllahummə vəffiqni fihi limuvafəqətil-əbrar. Və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar. Və avini fihi birəhmətikə ila daril-qərar. Bi-ilahiyyətikə ya ilahəl- aləmin.
Ramazan ayının 15-ci gününün duası
TəsvirAllahummərzuqni fihi taətəl-xaşiin. Vəşrih fihi sədri bi-inabətil-muxbitin. Bi-əmanikə ya əmanəl- xaifin. Tərgüməsi:İlahi, bu gün qəlbində Allah xofu olan şə
Ramazan ayının 14-cü gününün duası
TəsvirAllahummə la tuaxizni fihi bil-əsərat. Və əqilni fihi minəl-xətaya vəl-həfəvat. Və la təc-əlni fihi ğərəzən lil-bəlaya vəl-afat. Bi-izzətikə ya izzəl-muslimin.
Ramazan ayının 13-cü gününün duası
TəsvirAllahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl-əqzar. Və səbbirni fihi əla kainatil-əqdar. Və vəffiqni fihi lit- tuqa və suhbətil-əbrar. Bi-ovnikə ya qurrətə eynil- m
Ramazan ayının 12-ci gününün duası
TəsvirAllahummə zəyyinni fihi bis-sətri vəl-əfaf. Vəsturni fihi bilibasil-qünui vəl-kəfaf. Vəhmilni fihi ələl-ədli vəl-insaf. Və amilni fihi min kulli ma əxaf. Bi- is
Ramazan ayının 11-ci gününün duası
TəsvirAllahummə həbbib ileyyə fihil-ihsan. Və kərrih ileyyə fihil-fusuqə vəl-isyan. Və hərrim əleyyə fihis- səxətə vən-niyran. Bi-ovnikə ya ğiyasəl- müstəğisin. Tə
Ramazan ayının 10-cu gününün duası
TəsvirAllahumməc-əlni fihi minəl-mütəvəkkilinə əleyk. Vəc-əlni fihi minəl-faizinə lədeyk. Vəc-əlni fihi minəl-müqərrəbinə ileyk. Biihsanikə ya ğayətət- talibin. Tə